Φροντιστήρια "Δ. Αλεξόπουλος"

Από το 1973 στο Νέο Ψυχικό

Υπολογισμός Μορίων Πρόσβασης στα ΑΕΙ-ΑΤΕΙ

Κατεβάστε το εργαλείο αυτόματου υπολογισμού μορίων πρόσβασης στα ΑΕΙ-ΑΤΕΙ βάσει των βαθμών σας!!!

Δίνοντας παραμετρικά τους βαθμούς σας υπολογίζετε τα μόρια για την πρόσβασή σας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση!

Ακολουθεί η αναλυτική επεξήγηση του τρόπου υπολογισμού των μορίων:

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΟΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

Για κάθε επιστηµονικό πεδίο που επιλέγει ο υποψήφιος ο υπολογισµός των µορίων γίνεται ως ακολούθως:

Αρχικά πολλαπλασιάζονται ο Γενικός Βαθµός Πρόσβασης και οι βαθµοί των µαθηµάτων αυξηµέ νης βαρύτητας µε τους αντίστοιχους συντελεστές. Στη συνέχεια αθροίζονται τα τρία γινόµενα και το  άθροισµα αυτό πολλαπλασιάζεται µε το εκατό (100). ∆ηλαδή, το σύνολο µορίων δίδεται από τη  σχέση:

 

[(Γεν. Βαθµός Πρόσβασης Χ 8) + (βαθµός πρόσβασης α’ µαθήµατος αυξηµένης βαρύτητας  Χ 1,3) + (βαθµός πρόσβασης β’ µαθήµατος αυξηµένης βαρύτητας Χ 0,7)] Χ100.

Στην περίπτωση που ο υποψήφιος προέρχεται από διαφορετική κατεύθυνση από αυτή στην οποία ανήκουν τα µαθήµατα αυξηµένης βαρύτητας του συγκεκριµένου επιστηµονικού πεδίου, τ ότε οι βαθµοί των µαθηµάτων που τα αν τικαθιστούν πολλαπλασιάζονται µε τους αντίστοιχους συντελεστές τους.  Για τα τµήµατα και τις σχολές που απαιτείται ειδικό µάθηµα, το σύνολο µορίων δίδεται από τη σχέση:]]>

[(Γεν. Βαθµός Πρόσβασης Χ 8) + (βαθµός πρόσβασης α’ µαθήµατος αυξηµένης βαρύτηταςΧ1,3) + (βαθµός πρόσβασης β’ µαθήµατος αυξηµένης βαρύτητας Χ 0,7) + (βαθµός ειδικού µαθήµατος Χ1 ή 2 κατά περίπτωση)] Χ 100.

Για την καλύτερη κατανόηση παραθέτουµε το εξής υποθετικό παράδειγµα:

Υποθέτουµε ότι υποψήφιος από θεωρητική κατεύθυνση επιλέγει το 1ο και το 4ο επιστηµονικό πεδίο, έχει δε Γενικό Βαθµό Πρόσβασης 17,63 και βαθµό πρόσβασης 18,1 στα Αρχαία Κατεύθυνσης, 19,3 στην Ιστορία Κατεύθυνσης, 16,8 στα Μαθηµατικά και Στοιχεία Στατιστικής Γενικής Παιδείας, 15,9 στη Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας και στα Αγγλικά 12,4.

O υποψήφιος αυτός θα έχει:

― Στο ΠΡΩΤΟ επιστηµονικό πεδίο:

για όσες σχολές δεν απαιτείται ειδικό µάθηµα, σύνολο µορίων = (17,63X8) + (18,1X1,3) + (19,3X0,7) = 178,08X100=17808

για το τµήµα Αγγλικής Φιλολογίας, σύνολο µορίων = (17,63X8) + (18,1 Χ 1,3) + (19,3X0,7) + (12,4X2) =202,88X100=20288

για τα τµήµατα Μ.Μ.Ε., σύνολο µορίων = (17,63X8) + (18,1 Χ 1,3) + (19,3X0,7) + (12,4X1) = 190,48X100 = 19048

― Στο ΤΕΤΑΡΤΟ επιστηµονικό πεδίο:

για όσες σχολές δεν απαιτείται ειδικό µάθηµα, σύνολο µορίων = (17,63X8) + (16,8X0,9) + (15,9X0,4) = 162,52X100=16252

 

Είσοδος Χρηστών

No Images

Copyright © 2009-2024 Φροντιστήρια "Δ. Αλεξόπουλος". All Rights Reserved.