Φροντιστήρια "Δ. Αλεξόπουλος"

Από το 1973 στο Νέο Ψυχικό

Οδηγός Σπουδών

Υπολογισμός Μορίων Πρόσβασης στα ΑΕΙ-ΑΤΕΙ

Κατεβάστε το εργαλείο αυτόματου υπολογισμού μορίων πρόσβασης στα ΑΕΙ-ΑΤΕΙ βάσει των βαθμών σας!!!

Δίνοντας παραμετρικά τους βαθμούς σας υπολογίζετε τα μόρια για την πρόσβασή σας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση!

Ακολουθεί η αναλυτική επεξήγηση του τρόπου υπολογισμού των μορίων:

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΟΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

Για κάθε επιστηµονικό πεδίο που επιλέγει ο υποψήφιος ο υπολογισµός των µορίων γίνεται ως ακολούθως:

Αρχικά πολλαπλασιάζονται ο Γενικός Βαθµός Πρόσβασης και οι βαθµοί των µαθηµάτων αυξηµέ νης βαρύτητας µε τους αντίστοιχους συντελεστές. Στη συνέχεια αθροίζονται τα τρία γινόµενα και το  άθροισµα αυτό πολλαπλασιάζεται µε το εκατό (100). ∆ηλαδή, το σύνολο µορίων δίδεται από τη  σχέση:

Read more: Υπολογισμός Μορίων Πρόσβασης στα ΑΕΙ-ΑΤΕΙ

Απορίες

Γιατί να σπουδάσω;
Οι σπουδές στα ΑΕΙ και τα ΤΕΙ βελτιώνουν τις γνώσεις και τις ικανότητές μας ώστε να γίνουμε καλύτεροι και να μπορούμε να προσφέρουμε περισσότερα στους εαυτούς μας, στις οικογένειές μας, και στην κοινωνία γενικότερα. Οι σύγχρονες κοινωνίες εξελίσσονται συνεχώς σε Κοινωνίες της Γνώσης και έτσι έχουν ανάγκη από αποφοίτους των ΑΕΙ-ΤΕΙ, που με ουσιαστική γνώση θα μπορέσουν να προσφέρουν κοινωνικά, επαγγελματικά, αλλά και προσωπικά, στις προκλήσεις των καιρών και στις νέες συνθήκες, προϊόντα και υπηρεσίες που καθημερινά αλλάζουν τη ζωή μας.

Read more: Απορίες

Copyright © 2009-2021 Φροντιστήρια "Δ. Αλεξόπουλος". All Rights Reserved.